Silent Hill
.:SH:.
 
.:Silent Hill Film:.
 
.:Egyéb/közösség:.
 

Silent Hill


Silent Hill 2

.:Köszöntelek:.
 
.:Kedvenc:.
Hozzáadás a kedvencekhez!
 
.:Konami:.

 
-Végigjátszás, segítségek-
-Végigjátszás, segítségek- : segítség

segítség

  2004.07.28. 12:58

A rejtvények/szövegek lefordítása

Az alábbiakban a játékban található lényegesebb, továbbjutáshoz szükséges szövegek fordításai és tippek találhatóak.

SILENT HILL 2 - Director's Cut - Main Scenario: Letter from Silent Heaven

fordítás: Petúnia, Piramisfej, Ironman, Mpaul

 

Lindsey utca (Lindsey St.) - Síremlék felirata (helyenként olvashatatlan)

                

Remains of _________ Swamp.
The _____ers of land surroun___
__is monument was originally
swamp, but was later fil___
Fr_____ng ago, t_______s
nicknamed Blood Swamp because
the ______ers poured the wat__
_sed to wash the ex______ols
in here.
Perhaps it's fo________hat
many pe________m to have s__
_____n the area.
A _______ Mocsár maradványai.
A síremléket körülv_____ föld
______i eredetileg
mocsár volt, de később fel___
S_____ ezelőtt Vérmocsár
elnevezésű f______k, mivel
a _____ öntötték a vi____
hogy elmossák az
itteni ________t.
Talán ez az ________ annyi
emb______ kellett _______
a területet.

Lakókocsi (Saul St.) - cetli az ágyon

     

I'll wait at "BAR Neely's" Neely bárjában várok rád

Neely St. Nathan Ave. felőli végénél - szétszóródott papírlapok a holttest mellett

I'm going to write everything that I've learned so far. Maybe that will help you out somehow. If you reading this, it probably means I'm already dead.

I saw those demons. They were there, I'm certain. But my friend says he didn't see anything. If that's true, does that mean that what I saw was an illusion? But whether that demon that ate human beings was real, or whether it was just some kind of hallucination that my mind dreamed up... one thing I know for sure that I'm beyond all hope.

It seems that they're attracted to light. That's why people who need light to see are their natural prey. They also react strongly to sound. If you want to go on living, you'd better off just sitting in the dark and staying quiet. But even that probably won't save you.

If you're going to try to fight them, the most important thing is to relax. It's dangerous to fire a gun while you're all crazy with fear.
Take good aim, and then squeeze the trigger. And don't forget to finish them off. I think most of those creatures can be killed, even if they are tougher than people.

Run away.

Run away! Run away! Run away!
Run away! Run away! Run away!
Run away! Run away! Run away!

Le szeretnék írni mindent, amire idáig rájöttem. Talán segíteni fog neked abban, hogy kijuss innen. Ha ezt olvasod, talán én már halott vagyok.

Láttam azokat a démonokat. Ott voltak, ebben biztos vagyok. Ám a barátom azt mondja, nem látott semmit. Ha ez igaz, azt jelenti, hogy amit láttam, csupán illúzió volt? Vajon az a démon, aki emberi lényeket evett, valódi volt, vagy csupán hallucináció... Egy dolgot tudok biztosan, minden reményemet elvesztettem.

Úgy tűnik vonzódnak a fényhez. Ezért akiknek fényre van szükségük a sötétben, a szörnyek áldozatai lesznek. A démonok a hangra is érzékenyek. Ha életben akarsz maradni, jobb, ha csendben üldögélsz a sötétben. Ám lehet, hogy még ez sem ment meg téged.

Ha meg akarsz küzdeni velük, a legfontosabb, hogy megőrizd a nyugalmadat. Veszélyes dolog lövöldözni, miközben a félelem ráz. Célozd be jól a teremtményt, majd húzd meg a ravaszt. Utána ne felejtsd teljesen kivégezni őket. Azt hiszem, a legtöbb szörnyet meg lehet ölni, még akkor is, ha erősebbek az embernél.

Fuss el.

Fuss el! Fuss el! Fuss el!
Fuss el! Fuss el! Fuss el!
Fuss el! Fuss el! Fuss el!

Neely bárja (Neely's Bar) - felirat a kirakaton, belülről

There was a HOLE here.
It's gone now.
Itt egy LYUK volt.
De mostanra eltűnt.

Katz utca vége az apartmannál - felirat a falon

The door that wakes in darkness,
opening into nightmares.
A sötétségben feltárt ajtó
rémálmokba vezet.

Wood Side lakóház (Wood Side apartment)

208-as szoba (Room 208)
 
Three different sizes,
time on the run.
Three young men circlin'
round the sun.
Henry is short and
very, very slow.
Scott can't stop,
he's always on the go.
Három különböző méret,
rohanó idő.
Három fiatal ember kering
a nap körül.
Henry kicsi és
nagyon, nagyon lassan jár.
Scott nem tud megállni,
egyfolytában jár.

The scars from the past shall
remove the nail that stops time.

A múlt sebei eltávolíthatják
a szöget, amely megállította az időt.

Udvar, szemétcsúszda, újságcikk
 

The police announced today that Walter Sulliwan, who was arrested on the 18th of this month for the brutal murder of Billy Locane and her sister Miriam, committed suicide in his jail cell early on the morning of the 22nd.
According to the police statement, Sullivan used a soup spoon to stab himself in the neck, severing his carotid artery.
By the time the guard discovered him, Sullivan was dead from blood loss, the spoon buried two inches in his neck.
An old schoolmate of Walter Sullivan's from his hometown of Pleasant River said "He didn't look like the type of guy who would kill kids."
But I do remember that just before they arrested him he was blurting out all sorts of strange stuff like "He's trying to kill me. He's trying to punish me. The monster... the red devil. Forgive me. I did it, but it wasn't me!"
The schoolmate then added "I guess now I think of it, he was kinda crazy."

A rendőrség a mai napon bejelentette, hogy Walter Sulliwan, akit e hó 18-án letartóztattak Billy Locane és húga, Miriam brutális meggyilkolásáért, börtöncellájában öngyilkosságot követett el 22-e reggelén.
A rendőrségi jelentés szerint Sulliwan egy leveseskanállal nyakon döfte magát, elmetszve a főartériát.
Mire az őrök felfedezték, Sulliwan elvérzett, a kanál majdnem öt centiméter mélyen fúródott a nyakába.
Walter Sulliwan egyik régi osztálytársa szülővárosukból, Pleasant Riverből a következőket nyilatkozta: "Nem az a fajta fickó volt, aki gyerekeket tudna ölni."
De emlékszem, hogy röviddel a letartóztatása előtt olyan furcsa dolgokat hebegett, mint: "Ő megpróbál megölni engem. Megpróbál megbüntetni engem. A szörny... a vörös ördög. Bocsáss meg. Én tettem, de nem én voltam!"
Az osztálytárs még hozzátette: "Most, hogy jobban belegondolok, talán egy kicsit őrült volt."

104-es szoba (Room 104), városnéző brossúra (sightseeing brochure)

Welcome to Silent Hill!

Silent Hill, a quiet little lakeside resort town. We're happy to have you. Take some time out of your busy schedules and enjoy a nice restful vacation here.
Row after row of quaint old houses, a gorgeous mountain landscape, and a lake which shows different sides of its beauty with the passing of the day, from sunrise to late afternoons to sunset.
Silent Hill will move you and fill you with a feeling of deep peace. I hope your time here will be pleasant and your memories will last forever.

Editor: Roger Widmark

Isten hozta Silent Hill-ben!

Silent Hill egy csendes kis tóparti pihenőváros. Örülünk, hogy idejött. Felejtse el a hétköznapi gondjait és élvezze nálunk a szép nyugalmas üdülését.
Érdekes régies házak sora, gyönyörű hegyi tájak és egy tó, ami a nap különböző részeiben a szépség különféle oldalait mutatja a napfelkeltétől a késő délutáni napnyugtáig.
Silent Hill nagy hatással lesz önre és a mély béke érzésével tölti majd el. Remélem kellemesen érzi majd magát nálunk és az emlékei örökké élni fognak.

A szerkesztő: Roger Widmark

Blue Creek lakóház (Blue Creek apartment)

209-es szoba (Room 209) ajtaján lévő cetli

Dear Tim,
I have to run an errand so I'm going out.
I left the house key with Uncle David (You know where he lives, don't you? The key is in the room near the first floor staircase).
I'll be back as soon as I can, so please watch the place while I'm gone.

Kedves Tim,
El kell intéznem valamit, így elmegyek.
A ház kulcsát David bácsinál hagytam (tudod, hol lakik, igaz? A kulcs az első emeleti, lépcsőhöz közeli szobában van).
Amint tudok, visszatérek, kérlek, tartsd szemmel a lakásomat, amíg távol vagyok.

105-ös szoba (Room 105)
 

To the right is the lady.
To the left is the old one.
In the center crawls the other.
Now just two spaces remain,
But fear not for now,
The puzzle is done.
The puzzle is done.

Jobbra van a hölgy.
Balra jön az öreg.
A másik középre mászik.
Most csak két hely marad,
Ám már nem kell aggódnod,
A rejtvény megoldódott.
A rejtvény megoldódott.

Rosewater park

síremlék #1

Patrick Chester, son of Edward. He fought and died for the people, for liberty and for all of our tomorrows.
His memory lives on.

Patrick Chester, Edward fia. Harcolt és meghalt a népért, a szabadságért, és mindannyiunk holnapjáért.
Emléke élni fog.

síremlék #2

In memory of the sixty seven who died of illness and now sleep beneath the lake.

Azon hatvanhét ember emlékére, akik meghaltak a betegségben, és most a tó mélyén alusszák örök álmukat.

női szobor (helyenként olvashatatlan szöveg)

Victim of persecution by t____________ ans. Jenni___ Carroll lived with pride and honor. What happened here shall never be forgotten.

A ____________ak üldözésének áldozata. Jenni___ Carroll önérzetes és tisztességes életet élt. Ami itt történt, soha el nem feledhető.

Texxon benzinkút (Texxon gas)

"LOST MEMORIES" könyv
(csak második végigjátszás után található meg és a "Rebirth" befejezés egyik szükséges kelléke)
 

"Lost Memory"
The name comes from the legend of the people whose land was stolen from them.
They called this place "The Place of the Silent Spirits." By "Spirits," they meant not only their dead relatives, but also the spirits that they believed inhabited the trees, rocks and water around them.
According to legend, this was where the holiest ceremonies took place.
But it was not the ancestors of those who now live in this town that first stole the land from these people. There were others who came before.
In those days, this town went by another name. But that name is now hopelessly lost in the veils of time.
All we know is that there was another name, and that for some reason the town was once abandoned by its residents.

"Elveszett emlék"
A név azon emberek legendáiból származik, akiknek a földjét ellopták.
Ők a "Néma Szellemek Helyé"-nek nevezték ezt a helyet. A "szellemekkel" nem csak a saját halott rokonaikra utaltak, hanem azokra a szellemekre is, akikről úgy hitték, hogy ott élnek a fákban, kövekben és a vízben is körülöttük.
A legenda szerint itt tartották a legszentebb szertartásaikat.
De nem a mai lakosok ősei lopták el a várost ezektől az emberektől. Voltak mások is, akik előbb érkeztek. Azokban az időkben a várost még másképp hívták. De az a név már reménytelenül elveszett az idő ködében.
Csak annyit tudunk, hogy más neve volt és hogy a várost valamikor valamiért elhagyták a lakói.

Brookhaven kórház (Brookhaven hospital)

1. emelet (1st Floor), irattár (Document Room), levél

The potential for this illness exists in all people and, under the right circumstances, any man or woman would be driven, like him, to "the other side".
The "other side" perhaps may not be the best way to phrase it.
After all, there is no wall between here and there. It lies on the borders where reality and unreality intersect. It is a place both close and distant.
Some say it isn't even an illness. I cannot agree with them. I'm a doctor, not a philosopher or even a psychiatrist.
But sometimes I have to ask myself this question. It's true that to us him imagining are nothing but the inventions of a busy mind. But to him, there simply is no other reality.
Furthermore he is happy there.
So why, I ask myself, why in the name of healing him must we drag him painfully into the world of our own reality?

I got the key from Joseph. It's probably the key to that box.

Az erre a betegségre való hajlam ott van minden emberben, és - megfelelő körülmények között - bármelyik férfit vagy nőt, hozzá hasonlóan magához ragadhatja "a másik oldal". A "másik oldal" talán nem a legjobb elnevezés.
Hiszen nincsen fal a mi világunk és az között. Azon a határon fekszik, ahol a valóság és az irrealitás keresztezi egymást. Ettől a helytől mindkettő egyszerre távol és közel van. Egyesek szerint ez még csak nem is betegség. Nem tudok egyetérteni velük. Orvos vagyok, nem filozófus, vagy főleg nem pszichiáter.
Ám néha fel kell tennem magamnak ezt a kérdést. Igazság szerint az ő képzelgései számunkra nem többek egy túlterhelt elme kitalációinál. De számára egyszerűen nincs más valóság.
Továbbá ő boldog azon a helyen.
Tehát miért - kérdezem magam - miért kell őt a gyógyítás nevében egy fájdalmas módszerrel visszarántanunk a saját valóságunkba?

Megkaptam a kulcsot Joseph-től. Talán ez nyitja azt a dobozt.

1. emelet (1st Floor), iroda (Office), néhány beteg jellemzése
Jack Davis:
He has attempted suicide three times in the past for reasons unknown. Although he is normally a model patient who follows doctor's and nurse's orders, he must be watched closely due to his past pattern of sudden and violent suicide attempts.
Jack Davis:
A múltban háromszor kísérelt meg öngyilkosságot ismeretlen okokból. Habár általában ő az átlag beteg modellje, aki betartja az orvos és a nővér utasításait, szigorú megfigyelés alatt kell tartani múltbéli azon tapasztalataink alapján, melyek szerint hirtelen és erőszakos öngyilkossági kísérletekre képes.
Joseph Barkin:
His illness seems to be rooted in the fact that he believes he is guilty of causing her daughter's death. His symptoms suggest a psychotic break and paranoid delusions. Normally calm, but has a tendency towards violence when excited.
Joseph Barkin:
Úgy tűnik, betegsége azon hitében gyökerezik, mely szerint ő a bűnös nővérének halálában. A tünetek pszichotikus törésre és paranoid téveszmékre utalnak. Általában nyugodt, ám izgatott állapotban hajlamos az erőszakra.

Joshua Lewis:
History of hospitalization as well as numerous assault, battery and other violent offences. He has a strong persecution complex and a tendency to solve things through violence. Extreme caution necessary.

Joshua Lewis:
Testi sértéssel, tettlegességgel, és más erőszakos cselekedetekkel lett felvéve. Jól fejlett üldözési mániája van, és erősen hajlamos a dolgok erőszakos úton való megoldására. Nagyfokú óvatossággal kell bánni vele.

2. emelet (2nd Floor), 3-as vizsgáló (Examining Room 3), írógépben levő papír

i know it i know the number of the box 5 9 9 5 it can help him anymore the button key doesnt scare me so nobody can stop who i am i dont know who i am who i am is who i am is

tudom tudom a doboz számát 5 9 9 5 ez segíthet neki valamennyit a gomb kulcs nem félek így senki sem állíthat meg nem tudom ki vagyok ki vagyok aki vagyok aki vagyok

1. emelet (1st Floor), orvosi társalgó (Doctor's Lounge)

3rd floor patient wing hall - 7335

3. emelet oldalsó kórterem szárny - 7335

3. emelet (3rd Floor), S14-es kórterem, falon levő felirat

Louise
I'll take care of you four ever.
It's my destiny!

Louise
Mindig vigyázni fogok rád.
Ez a végzetem!

Tető (Roof), napló
 

May 9
Rain. Stared out the window all day. Peaceful here - nothing to do. Still not allowed to go outside.

Május 9.
Eső. Egész nap az ablakon bámulok ki. Békés itt - semmit dolgom. Továbbra sem engedték, hogy kimenjek.

May 10
Still raining. Talked with the doctor a little. Would they have saved me if I didn't have a family to feed? I know I'm pathetic, weak. Not everyone can be strong.
Május 10.
Még mindig esik. Beszéltem egy kicsit az orvossal. Vajon megmentették volna-e az életemet, ha nem lenne egy családom, akikről gondoskodnom kell? Tudom, hogy szánalmas és gyenge vagyok. Nem lehet mindenki erős.
May 11
Rain again. The meds made me feel sick today. If I'm only better when I'm drugged, then who am I anyway?
Május 11.
Megint esik. A gyógyszerektől ma betegnek érzem magam. Ha csak a gyógyszerektől érzem magam jobban, ki vagyok egyáltalán?
May 12
Rain as usual. I don't want to cause any more trouble for anyone, but I'm a bother either way. Can it really be a such a sin to run instead of fight? Some people may say so, but they don't have to live in my shoes. It may be selfish, but it's what I want. It's too hard like this. It's just too hard...
Május 12.
Esik, ahogy mindig. Nem szeretnék senkinek sem több bajt okozni, ám mindenképpen teher vagyok. Valóban akkora vétek lenne elfutni a küzdelem helyett? Egyesek szerint talán igen, de nekik nem kell az én cipőmben járniuk. Lehet, hogy önző vagyok, de ez az, amit akarok. Túl nehéz így. Egyszerűen túl nehéz...
May 13
It's clear outside. The doctors told me I've been released - that I've got to go home. I _____
Május 13.
Tiszta az ég odakint. Az orvosok azt mondták, kiengedtek - hogy haza kell mennem. Én ____
2. emelet (2nd Floor), elkülönítő (Special Treatment Room), felirat az ajtók előtt a falon

If Joseph looks calm, he can be taking out of his cell.

Ha Joseph nyugodtnak tűnik, ki lehet hozni a cellájából.

vérrel írott felirat a cella falán
 

1 8 1 8
Tern tern tern the numbers
better not forget them
So I'll write them right here
The other one, my secret name

1 8 1 8
Háromszor háromszor háromszor a számokat,
jobb nem feledni őket,
Ezért leírom őket ide,
A másik pedig a titkos nevem.

Átváltozott Brookhaven kórház (Alternate Brookhaven hospital)

2. emelet (2nd Floor), M6-os szoba, papírlap az ágyon

I was locked up inside the basement's basement. It was so small and dark and I was so afraid. I dropped my precious ring. But I will never, ever go back there.

Bezártak a pince alatti helyiségbe. Olyan kicsi és sötét volt az a hely, és én annyira féltem. Elvesztettem az értékes gyűrűmet. De soha, soha nem megyek vissza oda.

3. emelet (3rd Floor), S11-es szoba, papírlap az ágyon

She is an angel no one knows only I can see the Lady of the Door they cannot walk along her Bridge of Thread they fall from the weight of their crimes. Like bloated and ugly corpses their sins she devours them sin and sinner alike she saves me she is an angel.

Ő egy angyal akit senki sem ismer csak én látom az Ajtó Hölgyét ők nem mehetnek át a Cérna hídján hiszen leesnek bűneik terhe miatt. Vétkeik mint felpuffadt és ronda tetemek miként ő felfalja a bűneiket és a vétkezőket úgy ment meg engem ő egy angyal.

3. emelet (3rd Floor), lépcsőfordulóban heverő papírlap

I took the direkter's key - the one to the mooseum. I hid it behind the preying woman when I went out for the day trip. I picked it up but I did not steal it. I'm not a krimminal.

Elvettem az ikazkató kulcsát - amelyik a muuzeumot nyitja. Eldugtam az imátkozó nő mögé, amikor a napi sétára indultam. Felvettem, de nem loptam el. Nem vagyok bűnnöző.

1. emelet (1st Floor), igazgatói iroda (Director's Room), térkép
 

He who is not bold enough to be stared at from across the abyss is not bold enough to stare into it himself. The truth can only be learned by marching forward. Follow the map. There's a letter and a wrench.

Aki nem elég bátor ahhoz, hogy szembenézzen a mélységgel, ahhoz sincs elég mersze, hogy magába nézzen. Az igazság csak előrehaladva ismerhető meg. Kövesd a térképet. Ott egy levél és egy csavarkulcs.

Neely bárja (Neely's bar) - felirat a falon

If you really want to see Mary, you should just die. But you might be heading to a different place than Mary, James.

Ha valóban akarsz találkozni Mary-vel, csupán meg kell halnod. Ám talán más helyre tartasz, mint ahol Mary van, James.

Gonzale mexikói étterme (Gonzale's mexican restaurant) - levél

Or perhaps you are a fool. The truth usually betrays people. A part of that abyss is in the old society. The key to the society is in the park. At the foot of the praying woman, inside of the ground, inside of a box. To open it, I need a wrench. My patient buried it there. I knew, but did nothing. It made me uneasy to have such a thing near. I wasn't looking for the truth, I was looking for tranquillity. I also saw that thing. I fled, but the museum was sealed as well. Now no one dares to approach that place. If you still do not wish to stop, James, I pray to the Lord to have mercy on your eternal soul.

Vagy talán bolond vagy. Az igazság általában elárulja az embert. Annak a mélységnek egy része a régi társaságban van. A társasághoz való kulcsot a parkban találod. Az imádkozó nő lábánál, a földben, egy dobozban. A kinyitásához egy csavarkulcsra van szükségem. A betegem ott ásta el. Tudtam, de nem tettem semmit. Kényelmetlenül éreztem magam, tudva, hogy egy ilyen dolog van a közelemben. Nem az igazságot kerestem, hanem nyugalom után vágytam. És azt a dolgot is láttam. Elmenekültem, de a múzeumot is lezárták. Most senki sem meri megközelíteni azt a helyet. Ha továbbra sem szeretnél megállni, James, az Úrhoz imádkozom, hogy kegyelmezzen örökkévaló lelkednek.

Silent Hill Történelmi Társaság (Silent Hill Historical Society)

Piramisfej képe alatti felirat

Misty day, remains of the judgement.

Ködös nap, az ítélet romjai.

hiányzó kép alatti felirat

'Waterfront landscape.'
Allen Smith (Date of birth and death unknown)
A scene of this area from long ago. From the style, it looks like it was done sometime around 1820. There were a lot fewer people then, and only a handful of buildings.

'Vízparti táj'
Allen Smith (A születés helye és ideje ismeretlen)
Így nézett ki ez a táj sok éve. A stílus alapján úgy tűnik, valamikor 1820 körül festették a képet. Akkoriban sokkal kevesebb ember élt itt, és csupán néhány épület állt.

'Brookhaven Kórház (1880)' ('Brookhaven Hospital (1880)') kép alatti felirat

The hospital was built in response to a great plague that followed a wave of immigration to this area. It was originally little more than a shack, but it gradually grew and grew.

A kórházat egy nagy pestisjárvány után építették, ami a területen való bevándorlási hullám után ütötte fel a fejét. Eredetileg alig volt több egy kis kunyhónál, ám később fokozatosan nőtt és nőtt.

Toluca börtön (Toluca prison)

előtér

September 11, 1820.
Prisoner number C-221

1820. szeptember 11.
A fogoly száma: C-221

képek a Toluca börtön előtere utáni szobában

'Karmazsinvörös és fehér lakoma az isteneknek' ('Crimson and White Banquet for the Gods') kép
'Karóba húzás' ('Death by Skewering') kép alatti felirat

An execution at the prison. Death by Skewering or Strangling. To choose this death is the prisoner's last taste of freedom.

Kivégzés a börtönben. Karóba húzás vagy kötél általi halál. Ezen halálnem választása a fogoly utolsó szabad döntése.

'Toluca Börtöntelep' ('Toluca Prison Camp') kép alatti felirat

Built during the Civil War. Later became Toluca Prison.

A Polgárháború alatt épült. Később kapta Toluca Börtön elnevezést.

földszint (Ground Floor), rajzok

436 People at a Recital

436 ember egy előadáson

Burning Man

Égő férfi

Woman in Flight

Repülő nő

újságcikk

Toluca Lake, the town's main tourist attraction.
This clear, beautiful lake has another side as well.
It may seem like just a typical ghost story that you might find in any number of old towns across the country.
But in this case, the legend is true.
On a fog-bound November day in 1918, the Little Baroness, a ship filled with tourists, failed to return to port.
A newspaper article from back then simply says: "It most likely sunk for some reason." Despite an extensive police search, not a single fragment of the ship nor any of the 14 bodies of passengers or crew has ever been recovered to this day.
In 1939, an even stranger incident occurred. _________

Many corpses rest at the bottom of this lake. Their bony hands reach up towards the boats that pass overhead. Perhaps they reach for their comrades.

A Toluca-tó, a város legfőbb turistalátványossága.
Ám ennek a tiszta, gyönyörű tónak van egy másik oldala is. Talán ez is csak egy tipikus szellemtörténetnek tűnik, amelyet bármelyik régi városban megtalálunk, szerte az országban.
Ám ebben az esetben a legenda igaz.
1918-ban, egy ködös novemberi napon a Kis Bárónő, egy turistákkal megrakott kirándulóhajó nem tért vissza a kikötőbe.
Egy akkori újságcikk csupán ennyit mond: "Valószínűleg valamilyen okból elsüllyedt." A kiterjedt rendőrségi nyomozás ellenére sem a hajó egyetlen darabja, sem a 14 utas, vagy a legénység teste nem került elő a mai napig sem.
1939-ben egy még különösebb eset történt. ____________ (kitépett lapok)

Sok holttest nyugszik ennek a tónak a fenekén. Csontos kezeiket a felettük úszó hajók felé nyújtják. Talán elérik bajtársaikat.

udvar, akasztófa oldalán levő felirat

I give you blood to atone for the Free Sins.

Vért adok neked, hogy vezekelj a Szabad Bűnösökért.

Labirintus (Labyrinth)

újság (helyenként olvashatatlan)
 

The bo______f a man later identified as Thomas Oro___ Lumberjack (ag_ 39) was discovered in the ___________om lying fa_____
The probable cause of dea___ as multiple stab wounds to the front of the neck and the left side of the torso by a sharp edged weapon. The estimated ___e of death was somewhere between 11:00 p.___d 12:30 midnight.
Due to signs of struggle in the room and a lack of a murder weapon, police are cons____ering this a homicide and have opened a murder investigation.
Furthermore, given the fact that the cash in the room was untouched and Mr. Oro____ad a history of drunkenness and violence, the police ___ect that t____tive was not robbery ________ of crime o_____ion.

A férfi te___t, akit később mint Thomas Oro___ Lumberjack (39 éve_) azonosítottak, a ____ban fedezték fel _____on fekve.
A ha__ a feltételezhetően a nyak elülső felét, valamint a torzó bal oldalát ért több szúrt seb, amely egy éles szélű fegyvertől származik. A halál beálltának becsült ____a valamikor éjjel 11.00 és 12.30 óra között lehetett.
A szobában talált, dulakodásra utaló nyomok, valamint a gyilkos fegyver egyik ott maradt darabja alapján a rendőrség gyilkosságnak min____tette az esetet, és megkezdte a nyomozást.
Továbbá azon tény alapján, hogy a szobában talált készpénz érintetlen, és Mr. Oro___ ettörténetében alkoholizmus és erőszak is szerepel, a rendőrség ______ta, hogy a bűntény in___éka nem rablás volt.

köteles teremben levő feliratok
 

He committed an evil crime. He turned a happy home into a pile of ash. For that, he should die.
They also committed crimes. They tried to fraud and trick others. So their reward too is natural.
Even he cannot be forgiven. My friend without his left hand. And so his death bothers me not.
And what of him? He also is not sinless.
There is only one here who is innocent. The missing child was nowhere to be found. And so there was no proof of his guilty. His death was a tragedy.
That is all I wish to say. It was neither justice nor retribution.

Elkövetett egy gonosz bűntényt. Miatta egy boldog otthonból egy kupac hamu lett. Ezért halált érdemel.
Ők is elkövettek gonosztetteket. Megpróbáltak megcsalni és átverni másokat. Az ő jutalmuk is egyértelmű.
Sőt neki sem lehet megbocsátani. A barátomnak, akinek hiányzik a bal keze. Így a halála sem érdekel.
És vele mi van? Ő sem bűntelen.
Csak egy ember van itt, aki ártatlan. Az eltűnt gyermeket sehol nem találták meg. És nem volt bizonyíték a bűnösségére. A halála tragédia volt.
Ez minden, amit el szeretnék mondani. Sem igazságtétel, sem büntetés.

Only the sinless one can help you here. Mistakenly pull on criminal's rope and your reward will be returned to you in a shape most wondrously strange. Csak az egyetlen ártatlan ember segíthet itt neked. Találd meg a tévesen kivégzett bűnöző kötelét, jutalmad csodálatosan furcsa lesz.
sírkövek feliratai

This felon drank one lost bottle of ale before he was executed and laid here to his eternal rest.

Ez a bűnös utolsó korsó sörét itta, mielőtt kivégezték, és lefektették ide, ahol örök álmát alussza.

Miriam K. - Traitor

Walter Sullivan

Eddie Dombrowski

Angela Orosco

James Sunderland

Miriam K. - Áruló

Walter Sullivan

Eddie Dombrowski

Angela Orosco

James Sunderland

Lakeview Hotel

Mary levele Laurának

My dearest Laura, I'm leaving this letter with Rachel to give to you after I'm gone.
I'm far away now. In a quiet, beautiful place.
Please forgive me for not saying goodbye before I left.
Be well, Laura.
Don't be too hard on the sisters.
And Laura, about James... I know you hate him because you think he isn't nice to me, but please give him a chance.
It's true he may be a little surly sometimes, and he doesn't laught much. But underneath he's really a sweet person.
Laura... I love you like my very own daughter.
If things had worked out differently, I was hoping to adopt you.
Happy 8th birthday, Laura.

Your friend forever, Mary

Kedves Laura, e levelet Rachel-re hagyom, aki majd, ha már nem leszek, átadja neked.
Most messzi járok egy csendes és gyönyörű helyen. Kérlek, bocsásd meg búcsúszó nélküli távozásom.
Minden jót, Laura.
Ne légy kőszívű a nővérekkel.
És Laura, ami James-t illeti... tudom, gyűlölöd őt, hiszen úgy tudod, nem bánik jól velem, de kérlek, adj neki esélyt.
Igaz, néha talán kissé mogorva, és nem túl mosolygós. De a felszín alatt egy igazán kedves ember.
Laura... saját lányomként szeretlek.
Ha másképpen alakultak volna a dolgok, örökbe fogadtalak volna.
Boldog 8. szülinapot, Laura.

Örökké a barátod, Mary

földszinti előcsarnok (Lobby), zenegép felirata

When the Lost One is returned
the sour note shall turn sweet.

Amikor az elveszett megkerül,
a savanyú hang édesre változik.

recepción levő üzenet

Mr. James Sunderland,
The videotape you forgot here is being kept in the office on the 1st floor.

Mr. James Sunderland,
Az ön által itt felejtett videokazettát az első emeleti irodában találja.

lift

Weight allowance: one person

Megengedett tömeg: egy személy

"Crimson Ceremony " könyv
(csak második végigjátszás után található meg és a "Rebirth" befejezés egyik szükséges kelléke)

Speak. I am the Crimson One.
The lies and the mist are not they but I. You all know that I am One. Yes, and the One is I.
Believers hearken to me! Twenty score men and seven thousand beasts. Heed my words and speaketh them to all, that they shall ever be obeyed even under the light of the proud and merciless sun.
I shall bring down bitter vengeance upon thee and thou shalt suffer my eternal wrath.
The beauty of the withering flower and the last struggles of the dying man, they are my blessings.
Thou shalt ever call upon me and all that is me in the place that is silent.
Oh, proud fragrance of life which flies towards the heart. Oh Cup which brims with the whitest of wine, it is in thee that all begins.

Szólni emelkedek. Én vagyok Crimson One.
Mindazon hazugság és misztérium nem ők, de magam vagyok. Mind tudjátok, én vagyok az Egyetlen. Igen, s az Egyetlen én vagyok. Halljatok hát, hívők! Húsz férfi és hétezer szörnyeteg. Halljátok hát szavaim s adjátok tovább, hogy mindahányuk szava örökkön meghallgattatik még akár a büszke s könyörtelen nap fénye alatt is.
Keserű bosszúm hozom reátok s örökkön szenvedni fogjátok majd végtelen haragom.
A halni készülő virág szépe s a haldokló ember végszenvedése mind az én áldásom.
Magatok idéztek majd engem s belőlem mindent, mi síri csendes e helyen.
Ó, te szívekbe röppenő élet büszke illata. Ó, kehely, mely legfehérebb borral telik csordultig, benned nyer testet minden, mi kezdetét veszi.

a végefőcím Mary levelével

In my restless dreams, I see that town.
Silent Hill.
You promised you'd take me there again someday. But you neved did.
Well I'm alone there now...
In our "special place"... Waiting for you...
Waiting for you to come to see me.
But you never do.
And so I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness.
I know I've done a terrible thing to you. Something you'll never forgive me for.
I wish I could change that, but I can't.
I feel so pathetic and ugly laying here, waiting for you...
Every day I stare up at the cracks in the ceiling and all I can think about is how unfair it all is...
The doctor came today. He told me I could go home for a short stay.
It's not that I'm getting better. It's just that this may be my last chance...
I think you know what I mean...
Even so, I'm glad to be coming home. I've missed you terribly.
But I'm afraid James. I'm afraid you don't really want me to come home.
Whenever you come see me, I can tell how hard it is on you...
I don't know if you hate me or pity me... Or maybe I just disgust you...
I'm sorry about that.
When I first learned that I was going to die, I just didn't want to accept it.
I was so angry all the time and I struck out at everyone I loved most. Especially you, James.
That's why I understand if you do hate me.
But I want you to know this, James.
I'll always love you.
Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. We had some wonderful years together.
Well this letter has gone on too long so I'll say goodbye.
I told the nurse to give this to you after I'm gone.
That means that as you read this, I'm already dead.
I can't tell you to remember me, but I can't bear for you to forget me.
I'm so sorry for what I did to you, did to us...
You've given me so much and I haven't been able to return a single thing.
That's why I want you to live for yourself now. Do what's best for you, James.

James...
You made me happy.

Nyughatatlan álmaimban látom azt a várost.
Silent Hill...
Megígérted, hogy egy nap elviszel oda.
De hiába vártam rá.
Mos hát, egyedül vagyok ott. A mi "különös helyünkön"... Reád várva...
Reád várva, hogy meglátogatsz.
De hiába várok.
De azért csak várok tovább fájdalmamba és magányomba gubózva.
Tudom, szörnyű dolgot tettem veled. Valamit, amiért bocsánatod nem várhatom.
Bárcsak megváltoztathatnám ezt, de képtelenség.
Szánalmasnak és csúnyának látom magam, itt fekve, reád várva...
Minden nap csak bámulom a repedéseket a plafonon és csak arra tudok gondolni, mennyire igazságtalan ez az egész...
Ma meglátogatott a doktor. Azt mondta, kis időre hazamehetek.
Nem mintha jobban lennék, de talán ez az utolsó esélyem. Talán érted, mire gondolok.
Mégis, boldog vagyok, hogy hazamehetek. Szörnyen hiányoztál.
De félek, James. Félek, hogy nem akarsz igazán otthon látni.
Ahányszor csak meglátogatsz, érzem, mekkora teher ez neked.
Nem tudom, gyűlölsz vagy szánsz-e engem... vagy esetleg csak undorodsz tőlem...
Nagyon sajnálom.
Mikor ráébredtem, hogy meg fogok halni, egyszerűen nem akartam ezt elfogadni.
Annyira dühös voltam, és mindenkibe belemartam, aki szeretett engem. Különösen beléd, James. Így hát megértem, ha gyűlölsz engem.
De azt akarom, hogy mindezt tudd, James.
Mindig szeretni foglak.
Bár kettőnk közös életének így kell véget érjen, a világért sem cserélném el. Gyönyörű éveket töltöttünk el együtt.
Nos, ez a levél kissé hosszúra nyúlt, búcsúzom hát.
Meghagytam a nővérnek, adja át ezt neked, ha már nem leszek.
Ez azt jelenti, ha ezt olvasod, én már halott vagyok.
Nem kívánhatom, hogy emlékezz rám, de nem viselhetem a gondolatot, hogy elfelejthetsz engem.
Annyira sajnálom, amit veled, velünk tettem....
Annyi mindent adtál nekem, s én semmit nem tudtam viszonozni.
Ez az oka hát, amiért arra kérlek, élj ezentúl a magad kedve szerint. Tedd, ami jólesik, James.

James...
Boldoggá tettél.

forrás: www.silenthill.hu

 
.:Frissítések:.
 
.:Silenthilles linkek:.
 
.:Nézetség:.
Indulás: 2004-04-22
 
.:Bejelentkezés:.
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
.:I see town:.

In my resteless dreams.

I see that town.

Silent hill.

 
.:Time:.
 
zene
 
.:Partnereink:.

www.gportal.hu/gt2/

www.enactment.uw.hu

 

Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról    *****    HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON    *****    KÖNYVAJÁNLÓK - ha nem tudod mit olvass, itt találhatsz hozzá inspirációt - BOOKISLAND    *****    Loki rajongók! Fan Fiction és egyéb történetek! Gyere és olvass nálam kedvedre! Ha tetszik, claim loyalty to me! (Loki)    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA és segíts másoknak is az asztrológia tanaival!    *****    Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha